PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuran'da/islam'da şeytan


Barış
13. June 2009, 01:28 AM
KUR’ÂN’DA/İSLÂM’DA ŞEYTAN

Halk kültüründe şeytân, gözle görülmeyen, aldatan, kandıran, kötülük aşılayan, acayip bir varlık olarak tanınır. Modern zamanlarda bu imaja ilaveler yapılmış ve özellikle Hıristiyan ülkelerin ürettiği film ve karikatürlerde eli çatal mızraklı, kuyruklu, boynuzlu, satanist ayinlerin kahramanı, Îsâ Mesih’in fiilî düşmanı bir yaratık olarak tasvir edilir olmuştur. Küreselleşme sürecinin Hıristiyan kültür imgelerinin dünyaya yayılmasını da kolaylaştırdığı bilinen bir olgudur. Vahiy kökenli dinlere mensup toplumların dinî kültürlerinin birbiriyle etkileşerek pekiştirdiği bu yanlış algı, “şeytân” kavramının Kur’ân doğrultusunda yeniden ele alınmasını ve Müslümanların bu konuda doğru bilgilere kavuşturulmasını gerektirmektedir.

Herkes şeytândan korkup Allah’a sığınırken zihinlerdeki bu mevhum [sanal] varlığı itibara almaktadır. Her türlü kötülüğün kendisine izafe edildiği şeytân, âdeta bir şamar oğlanı gibi görülmekte, insan eylemlerinin ahlâkî sonuçlarından bizzat insanın değil, şeytânın sorumlu olduğu şeklinde yanlış bir anlayışa ulaşılmaktadır. Ama gerçekte böyle müşahhas bir varlık olmadığı için, bu varlığı suçlayanlar, ona türlü iftiralar atanlar, kimse tarafından sorgulanmamaktadır. Sözde herkese kötülük yapan bu yaratık, kendine yapılan kötülüklere, sövgülere, lânetlere karşı duyarsızdır, kendini hiç savunmaz, öç almaz.


ÖYLEYSE NEDİR BU ŞEYTÂN DENİLEN YARATIK:

الشّيطان [şeytân] sözcüğünün Arapça olmayıp Habeşçe ve İbrânice olduğu ileri sürülmüştür. İbrânice ve Lâtince’de satan olarak yer alan bu sözcük, bu dillerde Tevrât ve İncillerin verdiği bilgiye göre “rakip, karşıt” anlamına gelmektedir. [136]

Arap dilinde ise şeytân sözcüğüne kök olabilecek شطن [ş-t-n] ve شيط [ş-y-t] olmak üzere iki sözcük vardır. Bu sebeple biz, şeytân sözcüğünün Arapça olduğu kanaatini taşıyor ve bu konuda işi uzmanlarına bırakıyoruz:
Şeytânsözcüğü ş-t-n kökünden gelir. Ş-t-n sözcüğü, “ip; derin kuyulardan kovaya bağlanılarak su çekilen, hayvanların bağlandığı ip” demektir. Bu ip uzak ve derin işlerde kullanıldığından bunun fiili olan شطن [şatana] fiili, بعد anlamında kullanılmıştır. fey‘alün kalıbındaki şeytân sözcüğü, “iyiden, güzelden uzak olan her şey” için kullanılır olmuştur. Nitekim başında yelesi olan çirkin bir yılan cinsine de şeytân adı verilmiştir. Sâffat sûresi‘nde geçen sanki şeytânların başı gibi ifadesindeki şeytânlar, sözü edilen bu “çirkin yılanlar”dır.

Bu sözcüğün “yanma”, özellikle de “zeytinyağının ve işlem görmüş üzümün yanması” anlamındaki شيط [ş-y-t] kökünden geldiği de varsayılmakla birlikte birincisi asıl olandır. [137]

Yukarıdaki açıklamalar ışığında Kur’ân âyetleri dikkate alındığı zaman şeytân kavramı, [B]“hakka ve akla aykırı hareket eden, uzak olan her türlü kişi, güç ve kurumun karakteristik adı” olarak tanımlanabilir. Bu tanımın içine, insanları hakka ve akla aykırı davranmaya iten öfke, kıskançlık gibi kötü huyların da dâhil edilmesi mümkündür. Buna göre şeytân‘ın, başka boyuttan bir varlık olarak kabulü söz konusu olamaz. O hâlde şeytân ya insandır, ya da insanın içindeki düşünce yetisidir: İblis’tir.

Şeytân sözcüğü Kur’ân’da 70′i tekil, 18′i çoğul olmak üzere toplam 88 kez geçmektedir. Bu âyetlere bakarak şeytânın kim ya da ne olabileceği, özellikleri, nitelikleri, alâmet-i farikaları [ayırt edilecek işaretleri] kolayca tesbit edilebilir:
Ey insanlar! Yeryüzündeki helâl ve tayyib [temiz, hoş, yararlı] şeylerden yiyin ve şeytânın adımlarını izlemeyin. Şüphesiz o, sizin için apaçık bir düşmandır. O, size yalnızca kötülüğü, aşırılığı [çirkin hayâsızlığı] ve Allah üzerine bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. (Bakara/168–169)

Şeytân, sizi fakirlikle korkutur ve size aşırılığı [çirkin hayâsızlığı] emreder. Allah ise, size kendisinden bağışlama ve bol ihsan vaat eder. Ve Allah vâsidir [ilmi ve rahmeti sonsuz geniş olandır] , en iyi bilendir. (Bakara/268)

Ve o gün, o zalim kimse ellerini ısırarak, “Eyvah, keşke elçi ile beraber bir yol tutsaydım! Eyvah, keşke falancayı izdaş edinmeseydim. Hiç şüphesiz bana geldikten sonra, beni Zikir’den o saptırdı. Ve şeytân insan için bir rezil edenmiş!” der. (Furkân/27–29)

Onlar, Allah’ın astlarından, yalnızca dişilere yakarırlar. Ve onlar ancak inatçı şeytâna yakarırlar. Allah ona [şeytâna] lânet etti. Ve o, “Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah’ın yaratışını bozacaklar” dedi. Ve her kim Allah’ın astından şeytânı velî edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyan ile ziyana uğrar. O [şeytân] onlara vaat eder ve onları kuruntulandırır. Oysa şeytân onlara aldatmadan başka bir şey vadetmez. (Nisâ/117–120)

İnkâr etmekle emrolundukları tâğutu aralarında hakem yapmak isteyerek kendilerinin, sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri süren şu kişileri görmedin mi? Şeytân da onları uzak [geri dönülmez] bir sapıklıkla sapıttırmak istiyor. (Nisâ/60)

Onlara, zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytân onlara yapmakta olduklarını çekici gösterdi [süsledi] . (En‘âm/43)

Ve işte öyle. Biz her peygamber için cinn ve ins şeytânlarını düşman kıldık. Ki dünya malına aldanmaktan bunların bazısı bazısına sözün süslüsünü vahyeder [gizlice telkinde bulunur, fısıldar] . –Ve şâyet Rabbin dileseydi onu yapmazlardı. Öyleyse onları bırak uydurdukları şeyleri de.– Âhirete inanmayan kimselerin kalplerine ona kansın, ondan memnun olsunlar ve de yapmakta olduklarını yapsınlar diye de. (En‘âm/112–113)

Biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki o bir şey arzuladığı zaman, şeytân onun arzusuna bir şeyler atmış olmasın. Bunun üzerine Allah şeytânın attığı şeyleri şüpheyi giderir. Sonra da Allah, âyetlerini tahkim eder [güçlendirir] . Ve Allah alîmdir [en iyi bilen] , hakîmdir [yasalar koyan] . (Hacc/52)

Ey iman etmiş kişiler! Şeytânın adımlarını izlemeyin. Ve kim şeytânın adımlarını izlerse, hiç şüphesiz o, fahşâyı [çirkin utanmazlıkları] ve kötülüğü emreder. Ve eğer ki üzerinizde Allah’ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiri ebedî olarak temize çıkamazdı. Ama Allah, dilediği kimseyi temize çıkarır. Allah, en iyi işitendir, en iyi bilendir. (Nûr/21)

O zaman şeytân onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara, “Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım” demişti. Ne zaman ki, iki topluluk birbirini görür oldu o, iki topuğu üstünde geri döndü ve, “Şüphesiz ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğinizi görmekteyim, ben Allah’tan da korkmaktayım” dedi. Allah sonuçlandırması pek şiddetli olandır. (Enfâl/48)

(Onların durumu) tıpkı, hani, insana, “Küfret” deyip de o küfür edince, inkâra sapınca da “Kesinlikle ben senden uzağım; şüphesiz ben, âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım” diyen şeytânın durumu gibidir. (Haşr/16)

Şeytân onları istilâ etmişti de onlara Allah’ı anmayı unutturmuştu. Onlar, şeytânın hizbidir [grubudur] . İyi bilin ki şeytânın hizbi kesinlikle kaybedenlerdir. (Mücâdele/19)

Şüphesiz saçıp savuranlar, şeytânların kardeşleridir. Şeytân ise Rabbine karşı çok nankördür. (İsrâ/27)

Ve iş bitince şeytân onlara, “Şüphesiz ki Allah size gerçek vaadi vaat etti, ben de size vaat ettim, hemen de caydım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi çağırdım, siz de icabet ettiniz. O nedenle beni kınamayın, kendi kendinizi kınayın! Ben sizi kurtaramam, siz de benim kurtarıcım değilsiniz! Ben, önceden beni Allah’a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim” dedi. Kesinlikle zâlimler için acı bir azap vardır! (İbrâhîm/22)

Ey iman etmiş kişiler! Hamr [içki, uyuşturucu] , kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytân işlerinden pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının; umulur ki, kurtuluşa erersiniz. Gerçekten şeytân, içki ve kumarda sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi, Allah’ın zikrinden ve salâttan [namazdan ve sosyal destekten] alıkoymak ister. Öyleyse sona erdirmişler [vazgeçmişler] misiniz? (Mâide/90–91)

Yukarıdaki âyetlerde bildirilen özellikleri sıralayarak “şeytân”ı şöyle tanımlamak mümkündür:

Haramın yenmesini, hakksız kazanç elde edilmesini emreden ve öneren,
Kötülük, hayâsızlık ve Allah’a karşı bilmediğimiz şeyleri söylememizi emreden,
Bizi fakirlikle korkutan,
Bizi kuruntulara düşüren,
Allah’ın yarattıklarını değiştirmeyi emreden,
Bizleri kandırmak üzere yaldızlı sözler fısıldayan,
Bize vesvese verip, kışkırtarak kafa bulandıran,
Yaptığımız amellerimizle bizi şımartan,
Bizi azdıran,
İçki/uyuşturucu ve kumarla aramıza düşmanlık ve kin sokmak isteyen,
Allah’ı anmaktan ve namazdan, sosyal destekten bizi geri durdurmak isteyen kişiler ve güçler.

Kur’ân, şeytân‘ların hem “ins”ten hem de “cinn”den olabileceğini bildirmektedir. “İns”ten olanlar, bilinen, tanınan, görünen, insan türündeki şeytânları; “cinn”den olanlar ise gizli, kapalı, İblis veya gerçek kimliği bilinmeyen ajanlar şeklindeki şeytânları ifade etmektedir:

Ve işte öyle. Biz her peygamber için cinn ve ins şeytânlarını düşman kıldık. Ki dünya malına aldanmaktan bunların bazısı bazısına sözün süslüsünü vahyeder [gizlice telkinde bulunur, fısıldar] . (En‘âm/112)

“Cinn ve insten, insanların akıllarında, sinsice kötülük fısıldayan hannasın kötü fısıltılarının şerrinden, insanların ilâhına, insanların hükümdarına ve insanların Rabbine sığınırım” de! (Nâs/1-6)

Kur’ân’da şeytân ve şeytânlar sözcüklerinin insanlar için kullanılmasına örnekler:

Ve o gün, o zâlim kimse ellerini ısırarak, “Eyvah, keşke elçi ile beraber bir yol tutsaydım! Eyvah, keşke falancayı izdaş edinmeseydim. Hiç şüphesiz bana geldikten sonra, beni Zikir’den o saptırdı. Ve şeytân insan için bir rezil edenmiş!” der. (Furkân/27–29)

O zaman şeytân onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara, “Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım” demişti. Ne zaman ki, iki topluluk birbirini görür oldu o, iki topuğu üstünde geri döndü ve, “Şüphesiz ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğinizi görmekteyim, ben Allah’tan da korkmaktayım” dedi. Allah sonuçlandırması pek şiddetli olandır. (Enfâl/48)

Tarih ve siyer kitaplarına göre, bu âyette geçen şeytân, Bedir savaşı‘nda Mekkelileri kışkırtan Benî Kinâne kabilesi, Müdlic oğulları’ndan Sürâka b. Mâlik b. Cu’şum‘dur. Eski tefsirciler de bu âyette geçen şeytân‘ın, o gün yüzlerce Mekkeli ile elele tutuşan Sürâka olduğunu kabul etmişler, fakat onun gerçek Sürâka olmayıp, Sürâka kılığına girmiş şeytân olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu iddialarını da yine bir rivâyete dayandırmışlardır. Rivâyete göre, bozguna uğrayan Mekkeliler Bedir’deki yenilgilerinin sebebini, korkup kaçarak Mekkelilerin manevîyatını bozan Sürâka’ya bağlamışlardı. Bunu duyan Sürâka da, kendisinin savaşa gitmediğini, hatta Mekkelilerin savaşa gittiğinden bile haberinin olmadığını söyler. Rivâyetin özü bundan ibarettir. Sürâka’nın Bedir’e gitmediğini bildiren bu rivâyete itibar edilmiş ve Bedir’deki Sürâka’nın Sürâka kılığındaki şeytân olduğuna karar verilmiştir.

Rivâyetin içeriği yerine biçimini önemseyenler, ne yazık ki tarihî hakikatlerin dejenere edilmesi yönünde zaman zaman zararlı bir işlev görmek durumunda kalmışlardır. Her şeyden önce, söz konusu rivâyet hiç de inandırıcı değildir. Çünkü askerî bir otorite olan Sürâka’nın, o günkü Mekke halkı içinde yaşayıp da günümüzdeki askerî mızıka veya bando takımına benzeyen gruplarca çalınan cenk havalarını ve şâir kadınlarca sergilenen savaşa tahrik edici şiir ve gösterileri duymaması, kısacası savaştan bihaber olması mantık dışıdır.
Rivâyetler bir tarafa, bu âyette söz edilen “şeytân”ın, Sürâka olduğu yargısı; âyette anlatılan davranışı, Bedir savaşı’nda aynen ortaya koyan bir kişinin [Sürâka] varlığından bahseden tarih kitaplarına dayanmaktadır. Yukarıdaki âyette bildirilen davranış, Haşr/16‘da da konu edilmiş ve bu davranışı gösteren kişiye orada da “şeytân” denilmiştir.

Şeytânî özellikleri olan insanları, “şeytân” olarak isimlendiren Kur’ân’dan bir diğer örnek de Bakara/14 âyetidir:

Ve inananlara rastladıkları vakit “inandık” dediler. Şeytânlarıyla baş başa kaldıklarında ise, “Biz kesin olarak sizinleyiz ve onlarla yalnızca alay ediyoruz” dediler. (Bakara/14)

Bu âyette de söz konusu edilen şeytânlar, ikiyüzlüleri o duruma düşüren ve yine onlar gibi “insan olan akıl hocaları”dır.

Şüphesiz ki o şeytân kendi yakınlarını korkutur. Onlardan korkmayın, eğer mümin iseniz Benden korkun. (Âl-i İmrân/175)

Klâsik kaynaklara göre burada konu edilen şeytân, Nuaym ibn-i Mes‘ûd adında bir kâfirdir. Aynı kaynaklarda bu şeytânın, Peygamberimizi ziyarete gelen Ebû Süfyân‘ı caydırmak isteyen grup olduğuna dair nakiller de vardır. Ancak, “şeytân” sözcüğünün âyette tekil olarak geçmesi sebebiyle buradaki şeytânın bir “grup” olması mümkün değildir.

Ve onlar [Yahudiler] Süleymân mülküne dair şeytânların okuyup durdukları şeylere uydular. Hâlbuki Süleymân kâfir değildi. Ama o şeytânlar kâfir idiler; insanlara sihri ve Bâbil’de iki meleğe/iki krala; Hârût ve Mârût’a indirileni öğretiyorlardı. Hâlbuki o ikisi [Hârût ve Mârût] , “Biz fitneyiz, sakın kâfir olma!” demedikçe hiç kimseye hiçbir şey öğretmezlerdi. İnsanlar o ikisinden erkekle eşinin arasını açtıkları şeyleri öğreniyorlardı. –Ne var ki, onlar onunla Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler.– Onlar kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı. And olsun ki, onu satın alanın âhirette hiçbir nasibi olmayacağını da kesinlikle biliyorlardı. Ve öz benliklerini sattıkları şey ne çirkin bir şeydi! Keşke bilmiş olsalardı. (Bakara/102)

Bu âyette geçen Süleymân peygamber ile ilgili şeytânlar, halk kültüründeki şeytân olmayıp, Süleymân peygamberin emri altında zoraki çalışan yabancı işçilerdir. Anlaşıldığına göre bunlar, Süleymân peygamberin sultasından kurtulabilmek için her türlü çabayı harcıyorlar, her yolu deniyorlardı. Denedikleri yollardan bir de Süleymân peygamberin kâfir olduğu söylentisini yaymaktı. Âyette işaret edilen konu budur ve işin aslı insanlığa, dolayısıyla da Ehl-i Kitap’a bildirilmektedir. Süleymân peygambere tuzak kuranların, iftira edenlerin “şeytân” diye adlandırılmaları, Enbiyâ/82 ve Sâd/38 ayetlerinde de yer almaktadır. Bu olay, muharref Tevrât’ta ise, 1. Krallar 11,7’de de geçmektedir.

Ve işte öyle. Biz her peygamber için cinn ve ins şeytânlarını düşman kıldık. Ki dünya malına aldanmaktan bunların bazısı bazısına sözün süslüsünü vahyeder [gizlice telkinde bulunur, fısıldar] . –Ve şâyet Rabbin dileseydi onu yapmazlardı. Öyleyse onları bırak uydurdukları şeyleri de.– Âhirete inanmayan kimselerin kalpleri ona kansın, ondan memnun olsunlar ve de yapmakta olduklarını yapsınlar diye de. (En‘âm/112–113)

Bu âyette konu edilen şeytânlar ise, yine “Peygamberimizin karşıtı olan Mekkeliler”dir.

ŞEYTÂNLARIN GÜCÜ YOKTUR:

Kur’ân’da şeytânın yaptırım gücü olmadığı, sadece vesvese ve iğva [teşvik, kışkırtma] , telkin ettiği, zorlamadığı ve zorlayamadığı açık açık vurgulanmış ve buna hem dünyadan hem de âhiretten örnekler verilmiştir.

Şeytân ancak, ham, câhil, olgunlaşmamış kişileri etkiler:

(İblis,) “Öyle ise izzet ve şerefine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka azdıracağım, ancak içlerinden arıtılmış kulların müstesnâ” dedi. (Sâd/82–83)
Öyleyse Kur’ân okuduğun zaman racîm şeytândan [İblis’ten] Allah’a sığın. Şüphesiz ki iman edip de Rabb’lerine tevekkül edenler üzerinde o şeytânın hiçbir gücü yoktur. Onun gücü, ancak onu velî [yol gösteren, yardım eden ve koruyan yakın] edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerinedir. (Nahl/98–100)
Ve iş bitince şeytân onlara, “Şüphesiz ki Allah size gerçek vaadi vaat etti, ben de size vaat ettim, hemen de caydım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi çağırdım, siz de icabet ettiniz. O nedenle beni kınamayın, kendi kendinizi kınayın! Ben sizi kurtaramam, siz de benim kurtarıcım değilsiniz! Ben, önceden beni Allah’a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim” dedi. Kesinlikle zâlimler için acı bir azap vardır! (İbrâhîm/22)
İman etmiş kimseler Allah yolunda savaşırlar. Küfür etmiş kişiler de tâğût yolunda savaşırlar. O hâlde siz şeytânın velîleri ile savaşın. Hiç kuşkusuz şeytânın tuzağı çok zayıftır. (Nisâ/76)


ŞEYTÂN-I RACÎM [LÂNETLENMİŞ, KOVULMUŞ ŞEYTÂN] : İBLİS:

Birçok kişi şeytân ile İblis’i birbirine karıştırmaktadır. İblis, Kehf/50‘de bildirildiği üzere, şeytânın cinn grubundandır. Yani, gözle görülemeyen ateşten/enerjiden yaratılmıştır. Gözle görülemeyen ve ateşten/enerjiden yaratılma bir varlık olan İblis, bize göre zihinsel faaliyetlerimizden biri olan “düşünme yetisi”dir. Şeytân ise bir kötülük karakteri ve sembolüdür. Şeytânî karaktere sahip olan İblis de bu sebeple birçok âyette “şeytân” diye nitelenmiştir.

Kur’ân’da şeytân sözcüğüyle, “İblis”in kasdedildiğine birkaç örnek:

“Onlardan gücünü yetirdiklerini sesinle sars. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygara kopar! Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol! Ve onlara vaatlerde bulun.” Ve şeytân onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. (İsrâ/64)
Ey Âdemoğulları! Şeytân, ana-babanızı, kendi çirkinliklerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sakın sizi de bir fitneye düşürmesin! Çünkü o ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytânları, inanmayanlara velîler [yol gösteren, yardım eden ve koruyan yakınlar] yaptık. (A‘râf/27)
Ve o [Yûsuf] , o iki kişiden, kurtulacağını düşündüğüne: “Rabbinin [efendi, hükümdar edindiğin kişinin] yanında beni an” dedi. Sonra şeytân ona, hatırlatmayı terk ettirdi. Böylece o [Yûsuf] , yıllarca zindanda kaldı. (Yûsuf/42)

Bu âyette sözü edilen ve Yûsuf peygamberden bahsetmeyi o adama terk ettiren şeytân, aslında o kişinin kötü düşüncesidir. Kötü düşüncesinin etkisinde kalan adam, Yûsuf peygamberin saraya gelmesini kıskanmış, istememiş olmalıdır. Aynı şekilde, Yûsuf/100‘de konu edilen ve Yûsuf peygamber ile kardeşlerinin arasını bozan şeytân da İblis’tir, yani kardeşlerinin içindeki vesvesecidir.

(Genç adam) dedi ki: “Bak sen şu işe, hani kayaya sığınmıştık ya, işte o sırada ben kesinlikle hût’u terk ettim. Onu anmamı bana sadece şeytân terk ettirdi. O [hût] , denizin içinde acayip bir biçimde yolunu tuttu. (Kehf/63)
Burada da “hût‘u söylettirmeyen şeytân, gencin kötü düşüncesidir, yani İblis’idir.

Görülüyor ki, insanların kendi arzuları ile yaptıkları kötülükleri şeytânın üzerine atmaları çok eskilere dayanmaktadır. İnsanlar kendilerinin şeytâna uyduklarını, kendilerine o kötülükleri şeytânın yaptırdığını ileri sürerler. Hâlbuki o işleri yaptıran kendilerinin kontrolsüz düşünceleridir.

Barış
13. June 2009, 01:31 AM
EYYÛB PEYGAMBER ZARAR VEREN ŞEYTÂN:

Kulumuz Eyyûb’u da hatırla! Bir zaman o, Rabbine seslenmişti: “Meşakkat ve acı ile bana şeytân dokundu” [şeytân bana acı ve meşakkat dokundurdu] . (Sâd/41)

Burada Eyyûb peygamberin şikâyet ettiği şeytân, birinci plânda kendi İblis’idir. Ama bu şeytân, Eyyûb peygamberi aldatan ve zararına neden olan bir arkadaşı, iş ortağı da olabilir.

Ayrıca, Hicr/16-18 ve Sâffat/6-10‘ ayetlerde konu edilen şeytân‘lar da “İblis”tir. Bu konuda, “Kulak Hırsızlığı Yapan Şeytânlar” adlı makalemizin okunmasını öneriyoruz.


KUR’ÂN’DA ŞEYTÂNIN ARKADAŞI OLARAK SAYILANLAR:

Şeytân onları istilâ etmişti de onlara Allah’ı anmayı unutturmuştu. Onlar, şeytânın hizbidir [grubudur] . İyi bilin ki şeytânın hizbi kesinlikle kaybedenlerdir. (Mücâdele/19)

Ve Allah’a ve âhiret gününe inanmadıkları hâlde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimseleri (Allah sevmez). Şeytân kim için arkadaş olursa, o ne kötü arkadaştır! (Nisâ/38)

Ve Biz onlara bir takım karînler [yakın arkadaşlar] musallat ettik de onlar kendilerine, önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinn ve insan toplulukları [herkes] hakkındaki söz, onlar için de hakk oldu. Doğrusu onların hepsi de kendilerine yazık etmiş olanlardır. (Fussilet/25)

Ve her kim Rahmân’ın zikrinden yüz çevirirse Biz ona bir şeytân musallat ederiz. Artık o, onun için karîndir [yaştaş, yakın arkadaştır] ; ve şüphesiz ki onlar, onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Nihâyet Bize gelince, “Keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı” der. –Öyleyse bu ne kötü bir karîndir [yaştaş, yakın arkadaştır] .– (Zuhruf/36–38)

Şeytân, Kur’ân’da iyiden iyiye tanıtılmış ve onun insanlara verebileceği zararlar ayrıntılarıyla bildirilmiştir. Rabbimiz de, kitapında çok iyi tanıttığı böylelerinin arkasına düşülmemesini ve onlara kul olunmamasını emretmiştir:

Ve üzerine Allah’ın adı anılmayan şeylerden yemeyin. Ve şüphesiz o fısktır [tam bir yoldan çıkıştır] . Ve şüphesiz şeytânlar kendi velîlerine sizinle mücâdele etmeleri için vahyederler [gizlice telkinde bulunurlar] . Ve eğer onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz müşrikler oldunuz demektir. (En‘âm/121)

Bir zaman o, babasına, “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin ibâdet ediyorsun? Babacığım! Şüphesiz sana gelmeyen bir ilim bana geldi. O hâlde bana uy da, sana dosdoğru bir yolu göstereyim. Babacığım! Şeytâna kulluk etme. Şüphesiz şeytân Rahmân’a asi oldu. Babacığım! Şüphesiz ben, sana Rahmân’dan bir azap dokunur da şeytân için bir velî [yol gösteren, yardım eden ve koruyan yakın] olursun diye korkuyorum” demişti. (Meryem/42–45)

Ben, “Ey Âdemoğulları! Şeytâna kulluk etmeyin, kesinlikle o size apaçık bir düşmandır ve Bana kulluk edin, işte bu dosdoğru yoldur ve and olsun ki o [şeytân] sizden bir çok nesilleri saptırdı” diye, size ahd vermedim mi? Hâlâ aklını kullananlar değil miydiniz! İşte bu, sizin vaat olunmuş olduğunuz cehennemdir. (Yâ-Sîn/60–63)

Ey Âdemoğulları! Şeytân, ana-babanızı, kendi çirkinliklerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sakın sizi de bir fitneye düşürmesin! Çünkü o ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz, şeytânları, inanmayanlara velîler [yol gösteren, yardım eden ve koruyan yakınlar] yaptık. (A‘râf/27)

Ve hayvanlardan da yük taşıyan, yününden döşek yapılan (yaratandır). Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden yiyin ve şeytânın adımlarını izlemeyin. Şüphesiz o, sizin için apaçık bir düşmandır. (En‘âm/142)

Ve sakın şeytân sizi doğru yoldan alıkoymasın. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. (Zuhruf/62)

Şüphesiz o şeytân, sizin için düşmandır. Onun için siz de onu düşman edinin. Şüphesiz o [şeytân] , kendi taraftarlarını alevli ateşin ashâbından olmaları için çağırır. (Fâtır/6)

Ve Allah’a ve âhiret gününe inanmadıkları hâlde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimseleri (Allah sevmez). Şeytân kim için arkadaş olursa, o ne kötü arkadaştır! (Nisâ/38)

Ey iman etmiş kişiler! Hepiniz toptan silm’e [İslâm’a, barışa, güvenliğe] girin ve şeytânın adımlarını izlemeyin. Şüphesiz o, sizin için apaçık bir düşmandır. (Bakara/208)

Ey iman etmiş kişiler! Şeytânın adımlarını izlemeyin. Ve kim şeytânın adımlarını izlerse, hiç şüphesiz o, fahşâyı [çirkin utanmazlıkları] ve kötülüğü emreder. Ve eğer ki üzerinizde Allah’ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiri ebedî olarak temize çıkamazdı. Ama Allah, dilediği kimseyi temize çıkarır. Allah, en iyi işitendir, en iyi bilendir. (Nûr/21)


ŞEYTÂNA KARŞI ÖNLEM:

Eğer sana şeytândan bir vesvese gelirse de hemen Allah’a sığın. Muhakkak ki O, en iyi işiten, en iyi bilendir. (A‘râf/200)

Sen, kötülüğü en güzel bir tutumla sav, Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri çok iyi biliriz. Ve de ki: “Rabbim! Şeytânların kışkırtmalarından Sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım.” (Müminûn/96–98)

Hem iyilik de bir değildir, kötülük de. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin, sanki samimî bir dost gibi olduğunu görürsün. Bu olgunluğa ancak sabredenler kavuşturulur, buna ancak hayırdan büyük bir pay sahibi olan kavuşturulur. Ve eğer şeytândan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah’a sığın. Şüphesiz ki O, en iyi duyan ve en çok bilendir. (Fussilet/34–36)

Öyleyse Kur’ân okuduğun zaman, kovulmuş şeytândan Allah’a sığın. Gerçek şu ki, iman edenler ve Rabb’lerine tevekkül edenler üzerinde onun hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Onun zorlayıcı gücü ancak onu dost edinenlere, onunla Allah’a ortak koşanlar üzerindedir. (Nahl/98–100)

Bu âyetlerde konu edilen şeytân da, “İblis” olup, bundan herkesin Allah’a sığınması istenmiştir.


ŞEYTÂNDAN ALLAH’A SIĞINMAK:

Şeytândan Allah’a sığınmak, اعوذ باللّه منالشّيطان الرّجيم [e‘ûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm=kovulmuş şeytândan Allah’a sığınırım/Allahım şeytândan Sana sığınırım, beni ondan koru] demek değildir.

Şeytândan Allah’a sığınmak;

Şeytân kişiler ve güçler tarafından dayatılan düşünce ve amelleri, hemen, Allah’ın bize gönderdiği Kur’ân terazisinde tartmaktır.

Şeytânın aklımıza, fikrimize zerk ettiği zehirleri, Allah’ın Kur’ân’da bize ikram ettiği panzehirle tedavi etmektir.

Doğruyu Allah’tan öğrenip, şeytânın bizi saptırmasına engel olmaktır.

Fırtınaya tutulan geminin hemen limana sığındığı gibi, hemen Kur’ân’a sarılıp problemleri Kur’ân ile çözmektir. Anlamadan Kur’ân okumak bu problemleri çözmez.

İnsanoğlu her an şeytânî vesveselerle karşı karşıyadır. Bu nedenle herkes Rabbimizin “Allah’a sığın!” emrini iyi anlamak, sonra da bu emrin muktezasınca davranmak sorumluluğu ile karşı karşıyadır. Günlük yaşamda şeytânî vesveselere örnek olabilecek o kadar çok örnek vardır ki, hepsini saymak mümkün değildir. Ancak, birey ve toplumun dinî hayatını ve ahlâkî sorumluluk duygusunu etkileyen; birey ve toplumu Allah’ın mesajları konusunda yanlış arayışlara yönelten vesvese türlerini tanıtmak üzere somut bir örnek vermeyi gerekli görüyoruz:

Bilerek ya da bilmeyerek, bilinçli ya da bilinçsiz olarak yüzyıllardır Müslümanlara şöyle telkinlerde bulunulmaktadır: “Şu kandil gecesinde şu kadar rekât namaz kılar, şu kadar sayıda tesbîh çekerseniz, bütün günahlarınız affolunur ve cennete gidersiniz!” Bu teklif ilk bakışta insanların hoşuna gitmekte, daha doğrusu işlerine gelmektedir. Çünkü insanın dünyaya gelişinden itibaren onun “karîn”i olarak faaliyet gösteren şeytân [İblis] , bu teklif ile hemen harekete geçip bir ham düşünce üretmekte ve telkin edilen bu kolay davranışları yaparak cenneti ucuza elde etme fikrini insana “süslü” göstermektedir. Maruz kaldığı bu telkin ve teklife kulak kabartan insan, hem Allah’ın bildirdiği dışında bir yolla cennet vaat eden şeytânların, hem de bu yolu kendince süslü gösteren beynindeki İblis’in vesveseleri ile karşı karşıya kalmaktadır. İşte Rabbimizin, Kendisine sığınılmasını istediği şeytânî vesveselerin tümü buna benzer kuruntulardan oluşmaktadır. Ancak bu sığınma, âyetteki ifadelerden anlaşıldığına göre, kuru sözle gerçekleşebilecek bir tavır değildir. Zira âyette, “Allah’a sığınırım de!” veya “Allah’a sığınmak istiyorum de!” değil, “Allah’a sığın!” denmektedir.

O hâlde yapılacak iş, insanın kendisini sadece Allah’ın sözlerine teslim etmesidir. Nitekim yukarıda verdiğimiz örneğe uygun olarak biri çıkar da kolay cennet vaatleriyle zihinleri çelmeye çalışanlara kapılmadan, “Yâ Rabbi! Cennetin bedeli nedir!” diye Allah’a sığınmak isterse, Allah’ın cevabını Kur’ân’da bulacak ve bu bedelin “muttakî olmak, ebrardan olmak, malını ve canını Allah’a satmak” olduğunu öğrenerek, hem o teklifi yapan yalancı şeytânların, hem de beynindeki İblis’in vesvesesinden kendini kurtarabilecektir.

Sonuç olarak insan, aklını çalıştırmalı ve bu tarz yalanlarla sürekli vesvese veren şeytânlardan korunmak için Allah’a, yani O’nun kitapına sığınmalıdır ki, Âdem ve eşi gibi hataya düşmesin.


ŞEYTÂNIN ÇARPMASI:

De ki: “Allah’ın astlarından bize yarar sağlamayan ve zarar vermeyen şeylere mi yakaralım? Ve Allah bizi doğru yola ilettikten sonra, kendisinin “Bize gel!” diye doğruya ve güzele çağıran arkadaşları varken şeytânların kendisini ayartıp yeryüzünde şaşkın dolaşır hâle getirdiği kimseler gibi gerisin geri mi döndürülelim? De ki: “Şüphesiz Allah’ın doğru yolu, gerçek doğru yolun ta kendisidir. Ve biz âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk.” (En‘âm/71)

Görmedin mi? Şüphesiz Biz şeytânları o kâfirler üzerine gönderdik. Onları kışkırttıkça kışkırtıyorlar. (Meryem/83)

O, ribayı yiyen kişiler, şeytânın bir dokunuşuyla çarptığı kişinin kalkışından başka türlü kalkamazlar. Bu, şüphesiz onların, “Alış-veriş, riba gibidir” demeleriyledir. Oysaki Allah, alış-verişi helâl, ribayı haram kılmıştır. Kendisine Rabbinden bir öğüt gelip de yaptığından vazgeçenin geçmişi kendisine, işi Allah’adır. Ve kim ki yeniden dönerse, işte o dönenler ateşin dostlarıdır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. (Bakara/275)

Âyetin orijinalindeki لايقومون الا كما يقوم الّذى يتخبّطه الشّيطان من المسّ [lâ yekûmûne illâ kemâ yekûmullezî yetehabbetühü‘ş-şeytânü mine‘l-messi] ifadesi aslında, “şeytânın dokunuşuyla düşürdüğü, aklını azalttığı, normal durumunu bozduğu kimse gibi” demektir. Ama bu ifade tefsirciler tarafından pratik olarak “şeytânın çarptığı kimse” olarak meallendirilip geçilmiştir. Hâlbuki insanların, “Nedir bu şeytânın aklı azaltması, düşürmesi, normal durumu bozması?” diye düşünmelerini sağlamak için orijinal anlamın aynen verilmesi çok daha iyi olacaktır.
Halk dilinde “şeytân çarpması” diye, kişinin ağzının, yüzünün eğilmesine denmektedir. Meselâ, yüz felci geçiren kişi de bu anlamda, “şeytân çarpmış” olarak nitelenmektedir. Halk arasında yaygınlaşmış olan bu anlamdaki bir çarpılmanın, Kur’ân’da bahsedilen “şeytân çarpması” ile bir alâkası yoktur. Halk arasında “şeytân” sözcüğünün yanlış anlaşılması, doğal olarak “şeytân çarpması”nın da yanlış anlaşılmasına yol açmaktadır.

Kur’ân’ın bildirdiği şeytân çarpması, yukarıdaki âyetlerde tanıtılmış olan şeytânî karakterleri taşıyan şeytânların/insanların bu olumsuzlukları bir kişiye telkin edip onu kontrol altına almasıdır. Yani, şeytânî özellikte olan şeylerin bir kişiyi ele geçirmesidir. İşte o zaman o kişiyi şeytân çarpmış demektir. Şeytânın çarptığı bir kişi ise;

Allah’a karşı gelir.
Hayâsızdır, edepsizdir, kötüleşmiştir.
Hakksız kazanç peşinde koşar.
Bilmediği şeyleri konuşur.
Fakirlikten, fakir düşmekten korkar.
Savurgandır.
Kuruntuludur, şımarıktır, kışkırtılmıştır.
Aldanmıştır.
Azmıştır, çevresiyle arası bozulmuştur.
Dönektir.
Bilgilenmeye, aydınlanmaya kapalıdır.

Herhangi bir insanın yukarıdaki özellikleri taşıyor olması, onun bu hâle şeytan tarafından getirildiğini gösteren temel ölçüttür. Bu özellikleri taşıyan kişiler ise, “Onu şeytan çarpmış”, “Onu şeytan oyununa getirmiş, aklını azaltmış, düşürmüş” şeklinde tasvir edilirler.

Geçimlerini faiz yiyerek/tefecilik yaparak kazanan kimseler, aslında varlıklarını şeytânın kontrolüne girerek sürdüren ve bu şekilde ayakta kalan kimselerdir. Bu kişiler, Bakara/279‘daki ifade ile “Allah ve Elçisi‘ne savaş açmış” kimselerdir. Bu konuyu iyi anlamak için, 279. âyetin bulunduğu tüm pasajın [261–281. âyetler] bir bütünlük içerisinde okunup düşünülmesi gerekir. Bu pasajda konu, muhtaçlara karşılıksız yardım [sadaka, infak] ile muhtaçları sömürü [ribâ/faiz] arasındaki karşıtlık ilişkisi içinde açıklanmaktadır.

Tefsircilerin pek çoğu 279. âyetin ihtarını kıyâmet gününe hamledip, “Faiz yiyenler kıyâmet günü, saralılar gibi dengeleri bozulmuş/şeytân çarpmış gibi kalkarlar ve bu halleriyle faiz yiyenlerden oldukları belli olur” şeklinde açıklamışlardır. Hâlbuki âyetin zâhirî [sözel] manası, böyle değildir. Olay tamamen dünya ile ilgilidir. Bize göre bu hatalı yorumlar, şeytân ve şeytân çarpması ifadelerinin, Kur’ân dışı kabullerinden kaynaklanmaktadır.

HAKKI YILMAZ

cerezci
10. July 2009, 05:35 PM
sizler tarif etmişsiniz.tşk. birde ben tarif edeyim istedim.insan 3 ana unsurdan meydana gelir.fısk -fıtrat-ve akıl.akıl dinleyicidir.fıtrat tan gelen seside fısk tan gelen sesi de dinler.fıtrattan gelen sesi dinleyen kişinin ismi kısaca hanif olarak geçer ve duruma göre mümin muttaki vs. isimler alır.fısktan gelen sesi dinleyen insanlara da allah şeytan ismini vermiştir. yani kıllı mıllı bir yaratık değil fıskına uymuş insanın taa kendisidir.

hiiic
8. July 2010, 03:40 AM
tamamda gelen sesin fısıktan mı kasıktan mı geldiğini nasıl anlıcayacağız?
Ya nefsimize uyuyor isek? ya bize güzel gösteriliyorsa?

hiiic
27. October 2010, 04:01 PM
Bazı şeytan telkinleri,,

-3 günlük dünya be abi eğlenmene bak
-Bu devirde dolandırıcı olacaksın abi
-Gemisini kurtaran kaptan, sen elaleme bakma kendini kurtar
-hayat bir savaş, mutlu olmak kazanmak için savaşmalısın
-hilesiz zafer olmaz
-Herkez kötü, herkes hırız, herkez 3 kağıtçı, kimse işini doğru yapmıyor
-karda yürüyecen izini belli etmiyecen
-içen öldüde içmeyen ölmedi mi?

v.s. liste uzayabilir, bunlar insanların ağızlarından dökülen bazı kalıplaşmış kelimeler, hayatlarımıza etki etmediğini sanan varsa yanılıyor, bunlar virüs gibi insanın içine işler, biliç altına yerleşir orada gelişir büyür. İnsan toplumu nasıl nitelendiriyorsa kendisi de o olur.
Sonuçta bu sözlerin hepsi yalan hepsi hurafe. Şeytan diyecek ki,,, ben söyledim sende yaptın, ben seni zorlamadım ki ehiehi ehiiii ehii (bu sonundaki gıcık gülmeyide kendim ekledim böyle yapabilir)

mavera
28. October 2010, 07:41 PM
Hakkı Bey'in iblis - şeytan ayrımı ve getirdiği açıklamalar olağanüstü.