PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : bozuk islam inancının kaynakları


pramid
12. October 2010, 02:03 PM
BUGÜN Kİ İSLAMİYET’İN KAYNAKLARI

Arapçada birçok Sanskritçe kelime bulunmakta ve Hindu inancının etkileri Müslüman ibadet ve ritüellerinde görülmektedir.

Yahudi inanç sistemi, Eski Mısırdan gelen Yahudilerin Eski Mısır’dan öğrendikleri tek tanrılı din inancı ile birlikte daha sonra Babilonya sürgününde öğrendikleri Zerdüşt inancının karışımını oluşturmaktadır. Kral Tanrı’nın karşısına Kral Şeytan’ı koyan Zerdüştlük dinidir. Bu inanç daha sonra Hıristiyanlığa ve İslamiyet’e bozulmalar sonrası geçmiştir. Melek, Şeytan inancı Zerdüştlükten üç büyük dine girmiştir.

İslamın bozukmasına neden olan temel nedenleri sayacak olursak şöyle sıralayabiliriz.

1- Tevrat
2- Eski Babilonya inançları(sabilik-güneşe tapımcılık)
3- Hint kültürü ve ibadetleri.
4- Hıristiyan inançları (İsa’nın yeniden Dünya’ya döneceğine inanmak ve Saint (evliya) inancı gibi.

Zerdüştlük dinin kurucusu Zertüşt adında yaşayıp yaşamadığı bile tam bilinmeyen bir kişidir ve Tanrısının ismi Ahura Mazda’dır kitabının ismi Avesta’dır.

Namaz:Namaste: Sanskritçede(Eski Hint dili) Anlamı ‘’selam’’ Namaskara:’Güneşe selam’’demektir. Namaz kelimesi Arapça bir kelime değildir. Kurana göre bizim namaz olarak adlandırdığımız ibadetin adı tesbih ve salatttır. Namaz ve secdeli ibadetler Güneşe tapanlarda, Budistlerde ve Müslümanlarda görülen ibadet türüdür. Bu ibadet türü ibrahimi dinin bozulması ile tarihsel süreçte bir takım değişiklikler ile yapıla gelmektedir. Aslında ibadet şekil ve yerini Allah ibrahime öğretmiştir.(Bakara-128) İslam ibadetlerinde Hint, sabii(güneşe gök cisimlerine tapanlarda) ki ibadetlerin yansımaları görülmektedir. Bu çok doğaldır zira İbrahimin sayfalarını hint Brahma(İbrahim) Vedalarında görebilmekteyiz. Kısacası Namaza benzer ibadetleri yapan kişilerin diğer hak dinlerin ibrahimi dinin dejenere olmuş dinlerin uzantısı olduğudur.Mekke Müşrikleri de belli vakitlerde namaz kılar, cünüplükten gusül abdesti alırlardı. Veli ve şahitlerin huzurunda evlenir, yemek yedirirler.

Kabe: Hz.İbrahim tarafından inşa edilmiştir. Bu topraklar da zaman içinde meydana gelen göçler ile bu toprakların kutsallığı inancı nedeni ile her yıl yapıla gelen Hac ibadetinin etkisi, insanların bu coğrafyaya diğer kültürler ve dinlerin sahip olduğu inançları, İbrahimi dinin bozulmasına neden olmuşlardır. Bu etkileşim sadece Mekke ve çevresinde değil orta asya ve orta doğu halkları üzerinde de olmuştur. Bu nedenle gerek Tek tanrılı din gerekse de çok tanrılı dinlerde benzerliklerin bulunması çok doğal bir sonuçtur.

Kabenin kare (tam kare değil) şeklindeki yapısını, Hindistanda ki Güneş mabedlerinde de görülmesi, yine bu güneş mabetlerinde yapılan ibadet esnasında giyilen elbiselerin benzerlerini Kabedeki hacıların günümüzde giymeleri ve bu iki mabettede tavaf gibi benzer bir ibadetin olması İbrahimi dinden kaynaklanmaktadır. Hac sırasında kurban kesmek İbrahimi inancından İslamiyete geçmiştir:

İslam Öncesinde Arabistan’ın bir çok bölgesinde Kabe’ye benzer tapınaklar bulunuyordu. Bunlardan biride yürüme mesafesi olarak uzak olan Mekkeye yaklaşık 16km. uzaklıkta Cirane vadisinde bulunan ve uzak mescit olarak adlandırılan Mescid-i Aksa(Arapça uzak demek)’dır.

PUTÇULUK
Putperest Arapların taptıkları belli başlı putlar şunlardı: Vedd, Suvâ, Yağûs, Ya'ûk, Nesr. Vedd, Kelb kabilesinin putuydu ve Dûmetü'I-Cendel'''de bulunuyordu. Suvâ Hüzeyl kabilesinin putuydu. Kabile mensupları onu hacceder ve önünde kurban keserlerdi. Yağûs Müzhic ve bazı Yemen kabilelerinin putuydu. Ya'ûk Hemcdan''da bulunan bir puttu. Ncsr Zü''1-Kilâ' kabilesinin putuydu ve Himyerde bulunurdu. Lât, Sakîf kabilesinin putu olarak Taifte bulunurdu. Uzzâ, Kureyş, Benî Kinâne ve Benî Süleym'den bazı aşiretlerin putuydu. Menât Evs, Hazrec ve Gassân kabilelerinin putuydu. Hübel ise bütün Araplar için en yüce put olarak bilinir ve Kabe'de dururdu. İsaf ve Naile putları, Amr b. Luhay tarafından konuldukları Safa ve Merve tepelerinde dururdu. Kurbanlar, bu iki putun önünde Kabe'ye dönük olarak kesilirdi. Bu İkisinin Cürhüm'den İsaf b. Amr ve Naile b. Sehl oldukları, birbirlerine aşık olan bu ikilinin Kabe'de işledikleri günah sebebiyle taş kesildikleri söylenirdi. Bir diğer rivayet ise, böyle olmayıp Amr b. Luhay tarafından getirilip Safa'ya yerleştirildikleri yönündedir.
Bahanelerden Benî Milkan kabilesinin Sa'''d isimli bir putu vardı. Biri-sİ bu put hakkında şöyle demiştir:
Sa''d''e vardık, işimizi düzeltsin diye Dağıttı bizi Sad.
Nuh-23 : Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğus’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın.”

İbrahimi dinin devamı olarak gelen peygamberlerden olan Hz. Musa’dan sonra Yalnız Allah’a tapma inancı sekteye uğramıştır. Babil (Babilonya)Kültürünün hegemonyasında bu din değişime uğrayarak Babillilerin putuna tapma ve bu putu Allah ile özleştirme inancı doğmuştur.

Saffat Suresi -124-125-126 :Hani kavmine şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah’ı bırakarak “Ba’l’e mi tapıyorsunuz?”

Dinin inanç değişimlerinde baskın kültürün rolü, etkilenmeler eski inanç kalıntıları çok önemli rol oynamıştır.

AY TANRISI KÜLTÜRÜ

“ALLAH” kelimesinin ilk kez Kur’anda geçmediğinin bulunması size şaşırtıcı gelmesin.Ortadoğu İlk İslam araştırmacılarından Colombia Unv.Orta Doğu ve İslam Profesörü ve Çağdaş zamanların Batı İslam Alimlerinden olan Arthur Jeffery’den bir alıntı:
“Allah” adı,Kur’an’ın da şahitlik ettiği islam öncesi Arabistan’ında bilinmektedir.Aslında, kelime olarak “Allat” dişi formunda Kuzey Afrika yazıtlarında bulunmaktadır. (Islam,Muhammed,ve Dini N.Y.Liberal Arts 1958-s:85)

“Allah” kelimesi bileşik Arapça bir kelimedir.”El İlah”veya “El Ellah”tır.“EL” belirteçtir.Türkçe’de olmayan bu özellik İngilizce’de “THE” yerine kullanılır.Yani bir ismi diğerleriyle karıştırmamak için konulan bir belirteçtir.

“İlah” ise “Tanrı” anlamındadır.Arapça’ya girmiş yabancı,tanrısal özelliği olan bir kelime değildir.Saf Arapça’dır.


“Allah islam öncesi bir kelimedir ve Babil inanışında “Bel” e karşılık gelir. (Encyclopedıa of Relıgıon 1:117 Washıngton D.C.Corpus Pub.1979)

”Allah” kelimesini islam öncesi putperest Arap inanışları zamanına ait özel bir Arap Tanrısı “ ismi olduğuna inanılmaktadır. Aşağıdaki alıntı bu konuda yardımcı olabilecektir.;“Allah” İslam öncesi Arap kitabelerinde bulunmaktadır.”(Encyclopedıa Brıtanıca 1:(643)

“Araplar Muhammed öncesi yaygın olarak “Allah” adlı üstün bir tanrıya ibadet etmişlerdir.(Encyclopedıa of İslam1:302 Leıden E.J.Brill.1913 Houtsma)

“İlah” sıklıkla islam öncesi Arap şiirlerinde “Allah” yerine kullanılmıştır.” (Encyclopedıa off Islam III.1093-1971)


YILDIZ DİNLERİ

Eski Arabistan’da Güneş dişi bir Tanrıça ,Ay da erkek bir Tanrı olarak görülmüştür.Bu alanda araştırma yapan bir çok alimden biri olan Alfred Guılluame tarafından öngörüldüğü gibi “Ay Tanrı”sının bir çok çağırılış biçiminden biri de “Allah”tır.(İslam:S:7)

Allah ismi Ay Tanrısına verilen muhtelif isimler içinde şahsi özel ismidir. Allah, Ay Tanrısı Güneş Tanrıçası ile evlenir. Birlikte üç tanrıça(dişi) üretirler.Bunların isimleri,”El Lat”,”El Uzza”, ve “Menat” tır.

Necm Suresi – 19-20-21: Lât ve Uzza’ya ve diğer üçüncüsü Menat’a ne dersiniz? Erkek size de, dişi O’na mı?

“Allah’la beraber daha küçük tanrıçalar olarak ve Allah’ın Kızları adlarıyla tapınıldılar.”(Encyclopedıa of world mitology and legend 1:61)

Eski yakın doğuda “Ay” genellikle kadın –dişi olarak temsil edilirken Araplar onu Erkek olarak görmüşlerdir.

Mekke’de bulunan Kabe’deki 360 putun orada barındırılmaları nedeniyle bütün pagan yani çok tanrılı Araplar ibadetlerini “Mekke” ye dönerek yaparlardı.
Diğer adı “Hubel” olan en büyük putları “El Ellah” veya “Türkçe söylenişiyle Allah’ın “yani “Ay Tanrısının” heykeli de burada bulunmaktaydı.
Ay tanrısına tapınmak Arabistan ve bereket hilali boyunca yani Mısır-Mezopotamya arasında da yaygın bir inanıştır.
Bu Araplar arasındaki inanç birliği de İslam inancının bu bölge boyunca yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır.”Hilal Ay”ın Müslümanlarca sembol kabul edilmesinin ve Müslüman ülkelerin bayraklarında “Hilal” bulundurmalarının sebebi Mekke’deki “Ay Tanrısı”na tapınma kültüne bir atıf olarak yorumlanmaktadır.

KUREYŞ TANRILARI

Muhammed’in doğduğu Kureyş Kabilesi Ay Tanrısı Allah’a (El Ellah veya HUBEL) ve onunla insanlar arasında iletişim kurduğuna inanılan üç kızına taparlardı. Mekke’deki Kabe’de El Lat,El Uzza,Menat adlı bu üç tanrıça başlıca rolü oynamaktaydı.Allah’ın ilk iki kızının isimleri “Allah”ın dişi formuydu.

Babil Enuma Eliş Destanında olduğu gibi Tiamat (Dünya) ve Kingu (Ay) güneşten koparak oluşan ilk iki gezegendir.
Marduk Tiamat'a savaş ilan ettiğinde onun bir kadın olduğunu söyler.Destanın sonunda da insanı "Ay-Kingu"nun kanından yaratır.Buna göre de El Lat-Merkür,El Uzza Venüs ve Menat-Dünya olarak anlaşılmalıdır.Hristiyanlıktaki "Üçleme -Teslis'in de Güneş,Ay ve Dünya ile ilişkilendirilmesi yanlış olmaz. İsa ve Havarilerinin ve de meleklerin başlarındaki hale Mitra-Zerdüşt inancı, Mısır ve Sümer İnançlarının sembolü olan "Güneş" i temsil etmektedir.)
Hz. Muhammed’in babasının adı kelimesi kelimesine “Abd-Allah” tır.Türkçe’ye “Abdullah olarak geçer. Yani “Allah’ın Kölesi” anlamındadır. Allah kavramı İslamiyetten öncede bulunmakta idi.

Şimdi Vehhabiliğin öğreticisi İngiliz ajanı Hemper ‘ın 250 yıl sonraki ardılı olan E.Siraceddin veya namı diğer Martin Lings’e hazırlattıkları kendi kitaplarından Arapların Allah’ının ne olduğunu görelim;

“İsmail peygamberin ikinci karısının kendi kabilelerinden olması nedeniyle Yemen’den gelerek Mekke’ye yerleşen Cürmühi kabilesinden uzun yıllar sonra Kabe’nin korunması görevini üstlenen Huzaa kabilesinin şeflerinden biri Suriye ziyaretinden dönerken orada bulunan putperest Moabi’lerden Kabe’ye koymak için bir put ister.Onlar da Hubel adlı putu verir.Daha sonra Kabe’nin baş putu olacak olan bu puta sonradan konulan ad ise “El Ellah” tır.Yani “Allah.”
İsa’dan 400 yıl sonra İsmail soyundan gelen Arap Kureyş kabilesinden Kussay,Huzza Kabilesinin lideri Huleyl’in kızı ile evlenir.Damat Huleyl’in kendi evlatlarına baskın çıkar ve Araplar arasında olan saygınlığı nedeniyle de sivrilmiş kişiliği onun tercih edilmesini sağlamıştı.
Sonunda iki kabile arasında çıkan büyük bir savaş sonunda Kabe’nin korunması Kureyş kabilesine geçer.Mekke ve çevresinde de tepelere yerleşmiş olarak yaşayan “civar Kureyşlileri de vardır.Zaman Hz.Muhammed’in dedesi Abdülmuttalip dönemini göstermeye başladığında Kureyş kabilesinin “Kabe’nin koruyuculuğu” diğer adıyla “Allah’ın Bekçileri” sıfatı ile de bilinen görevi devam etmektedir.
Kureyş’lilerin görevi “Kabeyi korumaktır ve bu yüzden bu kabile “Allah’ın bekçileri” adı ile anılır.
Kabe’nin baş putu yine El Ellah (“Allah” Türkçe söylenişidir.Arap alfabesi “Elif” harfi ile yani “E” ile başlar.) gerçek adıyla Moabi putu Hubel’dir.Yüzyıllardır tapınağın en büyük en saygı gören,maneviyat telkin eden “bereketin timsali” olarak sayılmaktadır.
Arap yarımadasında Kabe dışında da büyük tapınaklar vardır ve bunların en önemlileri de Hicaz bölgesindeki “Allah’ın kızları” olarak bilinen Lat,Menat ve Uzza’dır.
Hz.Muhammet’in dedesi Abdülmutallip de diğer Yesrip (Medine) Arapları gibi Kızıldeniz’deki Kudayd’da bulunan Menat’ın tapınağına götürülmüştü.Kureyş için bunlardan en önemlisi Mekke’nin deve yolu ile bir günlük güneyindeki Nahle ovasında bulunan Uzza putu idi.Bir günlük daha güneye yol gidilirse,Havazin kabilesinden Sakif tarafından yönetilen ve “Yeşil Cennet” denilen Taif’e varılır.Ki burada da Lat’ın gösterişli bir putu tapınağa konmuştu.Lat,Taif’li bir kadını simgeliyordu.Havazin kabilesi bu puta verilen değer nedeniyle kendilerini Mekkelilerle bir tutuyorlardı.Kureyşliler de bunu “İki Şehir” diye niteleyerek Mekke ve Taif’i eş gösteriyorlardı.Hicaz’ın bostanı olarak adlandırılan Taif,bereketinin kaynağını bu puta bağlıyordu.Ayrıca iki kabile de İsmail soyundan geliyorlardı.”

Her yıl Mekke’de Kabe’nin önünde yapılan bir şiir yarışmasıyla sonuçlanır.En iyi seçilen şiir Kabe duvarına gelecek yılki hac görevine kadar asılı kalır ve şaire de Mekke esnafınca konulan en büyük para ödülü Kureyş Kabile Reisi yani “Allah’ın Bekçileri”nin reisi tarafından verilir. Seçilen bu şiir “İlahi” yani “Tanrısal” bir şarkı şeklinde de aşıklarca en az bir yıl boyunca söylenilirdi.
Kur'anın belli bir ses düzeni içinde okunması da bu geleneklerden gelmektedir.Süleyman Paşanın Mevlid'i de böyle bir içerikle yazılmıştır. Bütün dinlerde tanrıyı öven şiirler vardır.Aleviler sazla ve semahla bu işi yaparlar vs. vs.

HİLAL AY SEMBOLÜ

Arap kültüründe ve bütün orta doğu boyunca başka yerlerde de Ay Tanrısına ibadetin sembolü “Hilal”dir.Arkeologlar,Ay Tanrısına tapınmanın bir işareti olarak başlarının üstünde hilal bulunan bir çok tanrı ve tanrıça heykeli ortaya çıkardılar.Aynı anlamda da Mısır Tanrılarının başında da güneş resmedilmişti.
Hz.İsa ve Havarilerinin ,Hz.Meryemin, Meleklerin ve de azizlerin resimlerinde de “Mısır-Sümer veya Mitra’nın sembolü olan güneşe atfen “Yuvarlak Haleler” bulunmaktadır.Hepsi aynı kültüre dayanmaktadır.

Hz.Muhammed ile birlikte başının üstünde onu koruyan bir bulut olduğu vakası da aynı içerikten gelir(Hadis Kitaplarına bakın).Önceki inanca bağlı olanları cezb etmede kullanılmıştır. Malesef bu iyi niyetli inanç sevdirme hareketleri günümüze bozulmuş bir din olarak gelmektedir.

İSLAMA SOKULAN SÜMER-TEVRAT-İNCİL EFSANELERİ

Ala Suresi-18-19: Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır.

İbrahimden önce Peygamberlere bir takım suhuflar(sayfalar) verilmişti. (İbrahim peygamber ise Sümerlere yakın yada aynı zamanda yaşamış olabilir). Eskiden iletişim imkanları ve kitabet çok zayıf olduğu için aynı zaman diliminde birbirine yakın bölgelerde küçük topluluklara bile peygamber gönderilirdi. Bu peygamberlerin kimisine inanan hayli çok olduğu halde kimisine hiç inanan olmamıştı. Bunların birçoğu kendisinden önce o topluluğa gelen peygamberin dinini devam ettiriyordu.
Fakat kendilerine peygamber gönderilen insanların çoğu peygamberlerin kendilerine bildirdikleri vahiyleri kendi uydurmaları ile karıştırıyor ve dejenere ediyorlardı. Kuran'da eski kavimlerin yaptıkları bu hareketler ve peygamberlerini ilah edindikleri yer yer bildirilmektedir. Tabiki aslı vahye dayanan fakat dejenere olmuş bu inançlarının yansımasına bu milletlerin yazıtlarında ve kültürlerinde rastlamak doğaldır

Sümerliler bundan hemen hemen 6000 yıl önce Mezopotamya’ya gelip yerleşmişler ve orada izleri zamanımıza kadar ulaşan büyük bir uygarlık geliştirmişlerdir. Bu uygarlığın en önemli buluşu tekerlek ve dillerine göre bir yazıdır. Yazı ilk olarak resim şeklinde taşlar üzerine yazılmış. Daha sonra Dicle ve Fırat nehirlerinin getirdiği bol kil üzerine yazılmaya başlanmış. Bu yüzden yazı şekil değiştirerek işaretleri oluşturan çizgiler çiviye benzemiş, (Bunun için şimdi “ çiviyazısı ” deniyor) kelimeler de kısmen hece olmuş. Böylece hem kendileri istediklerini yazabilmişler, hem de Ortadoğu milletleri olan Babilliler, Asurlular, Hurriler, Hititler, Urartuların da kendi dillerini yazmalarını sağlamışlardır. Ugarit ve Persler de bu yazıdan harf yazısı yaparak yararlanmışlardır.

Geçen yüzyıldan beri gerek Mezopotamya’da gerek Anadolu ve Suriye’de yapılan kazılarda on binlerce çiviyazılı tablet bulunmuş, yazılar okunmuş, diller çözülmüş ve tamamıyla unutulmuş, en az üçbin yıllık Ortadoğu milletlerinin tarihleri, dinleri, efsaneleri, günlük yaşantıları ortaya çıkmıştır. (1)

Bu yazılı belgelerin en önemlileri Sümer Edebiyatı ve dinine ait olanlardır.

Sümer Dini çok Tanrılı bir dindi. İbrahimden önceki peygamberler Allah’tan başkasına tapmama ve Tek Allah inancı üzerine tebliğlerini yapmakta idiler. Sümer inanç sisteminde hac, namaz oruç gibi ibadetleri görememekteyiz. Fakat inanç ve dini işlemlerde tek Tanrılı dinlere büyük etkileri olduğu anlaşılıyor.

Tanrı’nın yaratıcı ve yok edici gücü, Tanrı korkusu, insanların Tanrı tarafından yargılanması, törenler, dualar, tütsüler, ilahiler, çalgılarla Tanrı’yı sevindirmek, iyi ahlaklı, saygılı olmak ve temizlik, Sümer inanışlarının temeli idi. Bunlar tek Tanrılı dinlere geçmiş. Tanrılara yaranmak için kurbanlar verilmesi ise Adem’in iki oğlu arasında geçen bir yaranma olarak Kuranda da geçer.

Mâide Sûresi - 27 : Onlara, Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, “Andolsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti.)

*Sümerlilere göre Tanrılar şehirleri ve bütün kültür varlıklarını meydana getirip insanlara vermişlerdir. Bu akedeyi Kuran’da da buluyoruz. Araf -26: Allah’ın insanlara elbiseler yaptığı, Nahl- 81:dağlara barınaklar, sıcaktan koruyacak elbiseler, savaştan koruyacak zırhlar yaptığı yazar.

*Sümer’de Tanrılar “ol” deyince o şey olur. Yasin: 82’de “Allah’ın yaratmak istediğine ‘ol’ demesi yeterlidir.” denmektedir.

*Sümer’de Tanrılar istediklerini yok ederler. Ordular Tanrılarındır. Aynı düşünceyi Kuran’da da Enfal-17 savaşta insanların değil, Allah’ın öldürdüğü, atılan silahların Allah tarafından atıldığı yazılıdır.

*Sümer Tanrıları kızarsa kendi ülkelerini bile yakıp yıkarlar. Tevrat’da, Yahve’ (Yehova) nın insanlara kızarak onlara yok edici felaketler verdiği, komşu devletleri İsrail’in üzerine saldırttığı bildirilmektedir.

Kuran’daki birçok sure içinde Allah’ın çeşitli milletleri nasıl yok ettiği sayılmaktadır. (Ankebut: 38, Furkan: 38, Hace: 44, Akkaf: 27, Muhammet: 13, Fussilet: 13.. bunlardan birkaçı).

*Sümer’de Krallar yeryüzünde Tanrıların vekili sayılıyor. İslam’da da halife Allah’ın vekili idi. Papa da öyle.

*Sümerliler dünyadaki olayların ve Tanrı isteklerinin yıldızlarda yazılı olduğuna inanırlardı. Bu bozuk inanç bir kitapta yazılı olan her şeyin yıldızlara atfı ile başlamıştır. Burç: 17-18, Neml: 75 ayetlerinde Kuran’ın ve diğer olayların bir kitapta yazılı olduğu bildirilir.

*Sümer’de sosyal adaleti koruyan Tanrıça senede bir kez insanları, o yıl içindeki davranışlarını göre yargılar. Bu inanış İslam’a Şaban ayının on beşindeki Beraat Kandili olarak girmiş. (Kuranda yer almayan bu günler maalesef hadisler vasıtası ile dine geçmiştir. Bozulmanın asıl kaynağı hadislerdir.)

*Sümer’de her şahsın ve ailesinin kendilerine özgü bir Tanrısı vardı. Onun görevi onları korumak isteklerini büyük Tanrılara iletmekti. Bu adet Mekke ve çevresindeki kabilelere her kabilenin bir putu olması olarak geçmiştir.

Tevrat ve Kuran’da bulunan, evrenin, insanın yaradılışı, , Habil’in Kabili öldürmesi, Cennet’ten Kovulma, Tufan, Tek Dil ve Irk, konuları Sümer yazıtlarında da bulunmakta idi.

Kuran’da her konu ayrı ayrı çok yüzeysel çeşitli surelerdeki ayetlere dağılmış ve birbirlerine bağlantısız olarak yazılmış. Ve hiçbir tutarsızlık yoktur.

Yaratılış:. İlk yaratıldığına inanılan “ Adam “ ın anlamı da “ Kırmızı Toprak.” Havva’nın Adem’in kaburgasından yaratılması ve Cennet’ten kovulmaları da bir Sümer efsanelerinde de geçmektedir. (Ademin eşinin kaburgadan yarattığı uydurması sadece hadislerde görmekteyiz.)
Nisâ(*) Sûresi-1 :Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da1 eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir.

Son olarak Sümerlerde geçen Tanrı’nın kaburgasını iyi edecek bir Tanrıça’dır. Adı da “ Kaburganın Hanımı ‘ anlamına gelen “ Ninti “ dir. Burada Nin - Hanım, Ti ise Kaburga demektir, 'Ti ’ nin bir anlamı da “ Yaşam “ dır. Eğer isme buna göre anlam verirsek “ Yaşamın Hanımı “ olur.

Bu efsane Tevrat’a geçerken Tanrıça kaburgadan yaratılan kadın olmuş, Kaburganın Hanımı anlamına gelen ad yerine de Yaşamın Hanımı anlamına gelen Havva adı konmuştur. Burada Tanrıların Bahçesi, yani Cennet, yasak meyve, meyveyi yiyen erkek Tanrı, kaburga ile ilgili kadın (Tanrıça) ve Tanrı’nın yasak meyve yiyip lanetlenmesi Tevrat hikayesine tamamıyla uymaktadır.

Kuran’da ne Havva’nın adı, ne de kaburgadan yaratıldığı yazılı. Yani Havva tabiri önce Sümer ordan Yahudi sonrada uydurulmuş hadisler ile bu islama geçmiştir.

Adem’in çocukları Habil Kain (İslam’da Kabil) Hikayesi: Tevrat’a göre Habil koyun çobanı, Kain çiftçi. İkisi üzümlerinden Tanrı’ya sunuyor. Tanrı Habil’in getirdiğini beğendiği için kardeşi Kain onu öldürüyor. Konu Kuran’da Maide 27-31’de, ne çocuklarının adları, ne getirdikleri yazılıyor. Uydurulmuş Hadislerde de bol bol ve çeşitli şekillerde anlatılmış.

Sümer’de hikaye şöyle: Çoban Tanrısı ile Çiftçi Tanrısı, Aşk Tanrıçası ile evlenmek isterler. Tanrıça, Çoban Tanrısı’nı ve onun getirdiği ürünleri yeğler. Çiftçi de aradan çıkar. Buna paralel bir başkasında “ Yaz “ kendi ürünü olan tahılı, “ Kış “ da hayvanlarından Tanrı Enlil’e sunarlar. Tanrı “ Kış “ ın ürünü hayvanı kabul eder. Ya da buna razı olur.

Tufan ise

İnsanlar bozulmuş olduğundan Rab hepsini yok etmeye karar veriyor. Yalnız Rab’a iman eden Nuh’a Tufan yapacağını, tarif ettiği gibi bir gemi yapmasını, içine neler alacağını bildiriyor. Nuh söyleneni yapıyor. Tufan başlıyor, 40 gün sürüyor. Sular 150 günde çekiliyor. Gemi Ararat dağına oturuyor. Sular tamamiyle çekildikten sonra Nuh gemiden çıkarak Rab’a kurbanlar kesiyor, Nuh’a 950 yıl ömür veriliyor. Rab’da yaptığına pişman oluyor. (Tevrat - Tekvin Bab - 8:9)

Kuran’da bu olay 7 Sure içinde 20 kadar Ayette değişik şekillerde çok yüzeysel olarak yazılmış. Tufan adı bir kez geçiyor, geminin nasıl yapılacağı, Tufan’ın ne kadar sürdüğü gemiden nasıl çıktıkları, Nuh’un neden 950 yıl yaşadığı bildirilmemiş.

Buna karşın Allah’ın insanlara kızması, olayın Nuh’a bildirilmesi, gökten, yerden suların taşması, gemimin bir dağa yanaşması, bir kısım insanların kurtulması.. Tevrat ile paralel.

1872 yılına kadar Tufan hikayesinin yalnız Tevrat’ta olduğu biliniyordu. Fakat Ninive’de çıkarılan Asurbanipal Kitaplığı içindeki bir çiviyazılı tablet okununca büyük bir şaşkınlık olmuştur. Gilgamış Destanı’nın son kısmını oluşturan bu hikayeyi, ölümsüzlüğü arayan Gilgamış’a Nuh’un Babilce karşılığı olan Utnapiştim anlatmış. Buna göre çoğalan insanların gürültüsünden rahatsız olan Tanrılar bir tufan yapmaya karar veriyorlar. Fakat Bilgelik Tanrısı gizlice bir duvar arkasından Utnapiştim’e durumu bildiriyor. Gemi 7 günde yapılıyor. İçine Utnapiştim akrabalarını, sanatçıları çeşitli hayvanları dolduruyor. Tufan başlıyor. 6 gün 6 gece sürüyor. 7’inci gün gemi Nizir Dağı’na oturuyor. Suların çekildiği kuşlar gönderilerek anlaşılıyor. Gemiden dışarı çıkınca Utnapiştim kurbanlar kesiyor. Onların kokusunu duyan Tanrılar üşüşüyor. Tanrılar Utnapiştim’e ölümsüzlük vererek Tanrıların bulunduğu yerde oturtuluyor.

Bu hikaye geç çağda Sami olan Akat dilinde yazılmıştır.

Bu yüz yılın daha erken çağına ait bu hikayenin Sümercesi bulundu. Tablet çok kırık olmasına rağmen, Tanrıların bir tufan yapmaya karar verdiği, bu kararı Bilgelik Tanrısı Enki’nin duvar arkasından Utnapiştim’in Sümerce karşılığı Zinusudra’ya bildirdiği, Tufan’ın 7 gün 7 gece sürdüğü, bittiğinde Zinusudra’nın kurbanlar yaptığı yazılı.

Görüldüğü gibi Tufan hikayesinin Sümerlilerde yazıya geçtiği, onlardan Akad’ların aldığı onlardan da Tevrat’a, arkadan Kuran’a geçtiği anlaşılmaktadır.

Sümer’de vaktiyle insanların tek dilde konuştuğu, fakat Bilgelik Tanrısı’nın kızarak onu bozduğu ve insanların dillerini karıştırdığı yazılı. Bu konu Tevrat’da olduğu gibi Kuran’da da var. Bunun izini 2 ayette buluyoruz.

Birincisi: Hud: 118-119

Rab’ın dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı, onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. Zaten Rab onları bunun için (dalaşsınlar diye) yarattı. Rab’ın “ Andolsun ki cehennemi tüm insanlar ve cinlerle dolduracağım ” sözü yerini buldu.

İkincisi: Maide 5: 48

(Ey Ümmetler!) Her birinize bir yol ve şeriat verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı. Fakat size verdiğinde (yol ve şeriatta) sizi denemek için (böyle yaptı). Öyle ise birbirinizle yarışın, hepinizin dönüşü Allah’adır. Üzerinde ayrılığa düştüklerinizi o haber verecektir.


İnanç Etkileşiminin Bugünki İslamiyette etkileri

Hadis:Kur'anda yazmayan ancak,din peygamberinin kendi aklı ile çözüm bulduğu bazı önemli konular hakkındaki sözlerine Hadis denir.Hadisler,Hz.Muhammet'in zamanında yaşamış yakınında bulunmuş kimselerden derlenmiş sözlerdir.İslam bilginlerinin (6) Altı tane hadis yazarının kitaplarına değer verdiği bilinmektedir.Aşağıdaki hadisler de bu altı yazarın içinden olanların kitaplarından seçilmişlerdir.Hadisler bu yüzden ayetler kadar önem arzetmektedir. Sünnilik,Şafiilik,Şiilik,Malikilik gibi İslam mezhepleri de bu ayet ve hadislerin yorum farklılıklarından doğmuştur.Hadislere en çok önem veren de Sünni mezhebidir.İslamı yaşamada Hz.Muhammed'in Kur'anda emredilen üzerine fazladan yaptığı ibadetleri de uygulamaktadır.Bu fazlacılık bu gün 600 civarında "Tarikat-Yol" ayırımına kadar işi götürmüş,çığırından da çıkarmıştır.Mezhep kavgaları da bundan kaynaklanır.

hiiic
18. October 2010, 03:30 AM
KIRMIZI BAŞLIK

Sümer’de vaktiyle insanların tek dilde konuştuğu, fakat Bilgelik Tanrısı’nın kızarak onu bozduğu ve insanların dillerini karıştırdığı yazılı. Bu konu Tevrat’da olduğu gibi Kuran’da da var. Bunun izini 2 ayette buluyoruz.

Birincisi: Hud: 118-119

Rab’ın dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı, onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. Zaten Rab onları bunun için (dalaşsınlar diye) yarattı. Rab’ın “ Andolsun ki cehennemi tüm insanlar ve cinlerle dolduracağım ” sözü yerini buldu.

İkincisi: Maide 5: 48

(Ey Ümmetler!) Her birinize bir yol ve şeriat verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı. Fakat size verdiğinde (yol ve şeriatta) sizi denemek için (böyle yaptı). Öyle ise birbirinizle yarışın, hepinizin dönüşü Allah’adır. Üzerinde ayrılığa düştüklerinizi o haber verecektir.

Allah bizi tanışıp kaynaşmamız için farklı farklı yarattı, eğer bir grubu dağıtıp ayırmışsa bu o grubun haksız kazanç elde edip kendilerini üstün görmeleri ve diğer insanlara zulum etmlerinin karşılığında olmuştur. Farklılık (renk, dil, kültür, yapı, bakış açısı) bizi zengin kılar, çekmecenizde hep aynı renk ve desen gömlek olsa ne olur ki? orayı zengin yapacak olan farklı çeşitte bol bol olmasıdır. Farklılığı savaşa ve düşmanlığa çeviren bizim aramızdan bazı beyinsizlerden ötesi değildir, ilk ırkçı şeytandan sonra ortaya çıkan bütün ırkçılar şeytanın adımını izlemektedir ve çılgın ateşe doğru koşmaktadırlar ama gözleri kör olduğu için anlayamıyorlar. Aynı eşlerimiz gibi, Alah hzur bulmamız için eşlerimizi yarattı birbirimize hem örtü hemde mutluluk kaynağı olmak için ama ailesini dahi savaş alanına çeviren insanoğlu bu savışın sınırlarını evinin sınırlarından artırarak sıra ile hemşehri, toprak, ırk, millet, v.s. olup kendisini özgürlük açısından daracık ama düşman açısından geniş sınırlara yaydı.

Allahın bizleri farklı farklı yaratması bizim içindir ve Allah zengindir bol lutuf sahibidir. Farklı insanlarlar tanışıp değişik lezzetleri, kültürleri, bakış açılarını tatmamız içindir. Ancak şeytanların adımını izleyenler nedeniyle bu zenginliğin tadını çıkarmayı cennete ertelemek zorunda kalıyoruz. Fitne çıkaranlar cehennemde diledikerini yapabilirler, biz nimetlerin keyfini sürüp şükretmeyi ve paylaşmayı isteyenlerdeniz.üstünlük kurmak ve böbürlenmek isteyen cehennemde dilediği kadar böbürlenebilir. Alçaltıcı azabı görünce böbürlenmenin ne olduğunu görür.

Allah bizim bilmediklerimizi bilir, bu dünyayı parselleyen ağalar, kendi fikrini dayatan faşitler, ikdidar delisi azmış siyasiler, kendinden başka otoriete tanımayan diktatörler v.s. Bunlar cennete girselerdi bize orada da rahat yüzü veremeyeceklerdi. Bu nedenle Allah harika bir tuzak kurdu ve bunları kendi elleriyle bizden uzaklaştıracak, onlarda bu aramızın açılmasına aksi bir delil getiremeyecekler. Cennete adım attıkmı farklılığın tadını çıkabiliriz,,, şu 3 günlük dünyada bulamadığımız huzur ve mutluluğu Yaratan Rabbin izniyle orada bulabiliriz. Üstelik yemek için çalışmaya dahi gerek yok,, harikaaaaaa :)

Allahı, "bilerek savaş çıksın diye insanları böldü" iftirasıyla iftiralamak bizim beyinsizlerimizin kuru laflarından öte birşey değildir. Allah hakkında bilmedikleri şeyleri söylüyorlar. Allah kullarına karşı pek şefkatli ve ihsan sahibidir, biz bol nimetler ve tadlar verir ve o kötüyü savaşı emretmez. Bu ayetlerde bahseden;; Kalplerinde kötülük bulunanlarla bizim aramızın açılması içindir. Onlarlasürekli farklılık ve kavgaiçerisindeyiz ki bu aramızın daha da açılmasını sağlıyor, zaten onlar kendi aralarında da kavga halindedirler.
Allahın farklılık ve çeşitlilik gibi bizlere sunduğu bu güzel nimeti kötüye kullanmak, ırkçılık, mezhepçilik, dincilik (heleki günümüz pozitif bilimi karşısında hala kalmaması gerek), hele ki gelir farklılığı gibi adlarla insanlar arasına savaş ve fitne düşürmek isteyenlerin hali, sokaklarda domates savaşı yapan aptal insanın hali gibidir... Binlerce ihtiyaç sahibi dururken domatesle savaş yapan kişi bilmez mi ki isterse o oyunda kullanabilecek daha yararlı bir top icat edilebilir de hem nimeti kötüye kullanmamış olurlar. İşte bu böyle, Allah diyorki nimetlerimden yiyin için (keyfini sürün ve tadını çıkarın) ama israf etmeyin, ve o mallarda fakirin, yoksulun ve yolda kalmışın hakkını bilin onlarada yedirin içirin.

Töbe töbe,, yoksa Allah insanların arasını böldü demek büyük bir iftira,, o bize nimet verdi biz değerini bilemediysek ne olsun..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. konu ise, evet Allah isteseydi bizi tek bir ümmet ve hepimizi doğru yoldan çıkmayan istene gibi yaşayanlar yapabilirdi.

Ama yapmadı...
Çünkü kararı ve seçimi bize bıraktı, yani bize irade verdi.
Yoksa evet doğru, bzi yoldan asla çıkmayan makineler yada dünya gibi kendisine emir verilenden başka yörüngede dolanmayan gezegenler yapabilirdi, ama yapmadı,, daha önce o bu teklifi, irada teklifini dağlara gezegenlere önerdi ama onlar bunun ağırlığına dayanamayıp çatladı,, insan ise kabul etti... evet biz böyle cahiliz işte, Yaratıcıya isyan edebilecek iradeyi kabul ettik ve buna cesaret ediyoruz, bu böyle bir delilik işte.

Bu ayeti bu manada değerlendirmek gerekiyor, irade ve seçme şansı dolayısıyla farklı istekler, farklı iradeler ve farklılık ortaya çıkmıştır. Aksi halde buzdolabı olmak isteyen yani Allahın bahsettiği; suç işlemeyen tek ümmeti gibi olmak isteyen varsa bu geceden dua etsinde Allah onu bir buzdolabı haline getirsin böylece arçalik serisinin bir ümmeti olup yoldan da çıkmaz, günah da işlemez.

Allah üzerimize katından güzellikler indirsin. İnşallah o nimet ve güzellikleri kötüye kullanıp sonrada bu kötülüğü Allah istedi diyenlerden olmamak umudyla. Cennet muttakilerin (günahdan sakınanların) gezegenidir. İnşallah bizim yurtlarımızdır.

vuslat7865
14. November 2018, 08:41 PM
Sayın pramid yazmış olduğun yazının kaynağı sanırsam muazzez ilmiye çığ ve ben yıllarca bu bilgileri düşünüyorum sunumu demek istiyorsunuz din yalan peygamber sahtekardir İslamiyet önceki mitlerin devamı Allah ise zaten arapların Putunun adı bumudur yani dunya evren yaşam

khaos
15. November 2018, 03:36 AM
Bozuk İSLAM inancının kaynakları diye bir terim kullanıyorsanız, İslam ın tümden bozuk olduğunu kabul etmiş olursunuz. Bugünkü İslamiyetin kaynakları diye yazıp Kuran a leke sürmeye çalışmak (tarikat ,uydurma hadis deseydi anlardım) cambaza bak cambaza derken hırsızlık yapmaya benziyor.Konu başlığını açan arkadaş inançlar arası etkileşimden bahsederken eski mitler ve kadim halkların inançları için ''Kur'an a geçtiği anlaşılmaktadır'' diye bir terim kullanıyor.
İnsanoğlunun tarih boyunca edindiği sosyolojik tecrübelerin günümüze kadar aktarıldığı aşikar. Ama bunu Kur'an ı kerim için söylemek kırk tane ipin ucunu bir araya getirip kördüğüm yapmaya benziyor.
Günümüz batı dünyasının ateistlerinin tezlerini (çünkü bizdeki ateistlerde o donanım yok) yazıp zorlama sonuçlar çıkarma yoluna gitmiş başlığı açan.

Başlangıç seviyesindeki ateistler için güzel bir yazı olmuş.
Ama sadece o kadar...