PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Parola Vatan, İşareti Mülkiyet


Anadolu
26. March 2016, 12:10 PM
Bu yazı 5 Ekim 2014 tarihinde Güncel Meydan sitesinde yayınlanmıştır. Bugüne ait değildir. Orjinali buradadır... http://www.guncelmeydan.com/pano/parola-vatan-isareti-mulkiyet-solen-can-evin-t38270.html

Egemenlik Allah'ındır derler
Oldu...
Egemenlik Allah'ındır demek
Yönetim Allah'ındır demektir
O HALDE BU KADAR ZULÜM NE?
Egemenlik Allah'ınsa ve bu kadar zulüm varsa
Bu, Allah aciz demektir
Lafın gittiği yeri dahi bilmiyorlar
Ağızlarında bir slogan sağa sola savuruyorlar...

Egemenlik mevzuu Kur'an açısından ikiye ayrılmadıkça çözülemez
1.Doğa yasaları ve doğanın bir parçası olarak insan/tek kişi olarak insan
2.Toplum
Kur'an'da birçok yerde Egemenlik Allah'ındır der
Doğru
Ancak bu, yukarıda belirttiğimiz 1 numaralı madde için geçerlidir
Allah'ın egemenliği doğa yasaları ve kulu olan insan üzerindedir
Toplumsal düzende ise Egemenlik Milletindir, eğer Allah aciz değilse...
Allah acizse toplumsal düzende de Egemenlik Allah'ındır...

Gelenekselciler 1400 yıldır
Toplumsal düzende Egemenlik Allah'ındır söylemi ile
HALKI SOYUYOR, ALLAH'IN ADINI KULLANARAK HALKIN OLAN TOPRAĞA, SUYA,
ORMANA VE HAYVANA EL KOYUYOR;
HALKI HEM EKONOMİK HEM SOSYAL AÇIDAN KÖLELEŞTİRİYOR...

Parola Vatan
İşareti Mülkiyet
#MülkiyetMilletindirEgemenlikMilletindir

http://kurandini.net/images/egemenlik1.jpg

dost1
28. March 2016, 03:38 AM
Selamun aleyküm, değerli Anadolu kardeşim,

Kur'an'da “الملك el-mülk” kelimesi geçer. “Bütün âlemlerin; göklerin yerin ve arasındakilerin mülkü [hükümranlığı]” Allah'a aittir.

Ali İmran 26-) Kulillahumme malikel mülki tü'til mülke men teşau ve tenziul mülke mimmen teşa'* ve tuızzü men teşau ve tüzillü men teşa'* bi yediKel hayr* inneKe alâ külli şey'in Kadiyr;
De ki: “Mülk’ün Maliki olan Allahım. Mülk’ü dilediğine verirsin ve dilediğinden de Mülk’ü çekip alırsın.Dilediğini aziz eder ve dilediğini de zelil edersin... Hayır tümden Senin elindedir. Muhakkak Sen her şeye Kadiyr’sin”.

Ali İmran 189-) Ve Lillahi mülküs Semavati vel Ard* vAllahu alâ külli şey'in Kadiyr;
Semavat ve Arz’ın mülkü Allah’ındır. Allah herşeye Kadiyr’dir.

Bakara 107-) Elem ta'lem ennAllahe leHu mülküsSemavati vel Ard* ve ma leküm min dunillahi min veliyyin ve la nasıyr;

Göklerin ve yerin egemenliğinin şüphesiz yalnız Allah’a ait olduğunu ve sizin için Allah’ın astlarından bir yakın ve bir yardımcı olmadığını bilmedin mi?


Maide 17-) Lekad keferalleziyne kalu innAllahe Huvel Mesiyhubnü Meryem* kul femen yemlikü minAllahi şey'en in erade en yühlikel Mesiyhabne Meryeme ve ümmehu ve men fiyl Ardı cemiy’a* ve Lillahi mülküs Semavati vel Ardı ve ma beynehüma* yahlüku ma yeşa' * vAllahu alâ külli şey'in Kadiyr;
Andolsun ki “Allah, MeryemOğlu Mesih’tir” diyenler kafir olmuşlardır... De ki: “Şayet MeryemOğlu Mesih’i, O’nun anasını ve Arz’da kim varsa cem’an helak etmek dilerse Allah’a karşı kim bir şeye maliktir?”... Semavat’ın, Arz’ın ve ikisi arasındakilerin mülkü Allah’ındır Dilediğini halkeder... Allah her şey üzerine Kadiyr’dir.

Maide18-) Ve kaletil yehudü vennesara nahnü ebnaullahi ve ehıbbauHU, kul felime yüazzibüküm bi zünubiküm* bel entüm beşerün mimmen haleka, yağfiru limen yeşaü ve yüazzibü men yeşa'* ve Lillahi mülküs Semavati vel Ardı ve ma beynehüma* ve ileyhil mesıyr;
Yahudi ve Nasara: “Biz Allah’ın oğulları ve O’nun sevdikleriyiz” dediler... De ki: “Öyle ise günahlarınız sebebiyle sizi niçin azablandırıyor?”... Hayır, siz de Onun halkettiği kimselerden bir beşersiniz... Dilediğini mağfiret eder, dilediğine azab eder... Semavat’ın, Arz’ın ve ikisi arasındakilerin mülkü Allah’ındır... O’nadır dönüş.

Maide40-) Elem ta'lem ennAllahe leHu mülküs Semavati vel Ardı yuazzibu men yeşau ve yağfiru limen yeşa'* vAllahu alâ külli şey'in Kadiyr;
Semavat ve Arz’ın mülkü Allah’ındır’ı bilmedin mi?.. Dilediğini azablandırır ve dilediğini mağfiret eder... Allah herşey’e Kadiyr’dir.

Maide120-) Lillahi mülküs Semavati vel Ardı va ma fiyhinne, ve Huve alâ külli şey'in Kadiyr;
Semavat’ın, Arz’ın ve onlarda ne varsa hepsinin mülkü Allah’ındır. O, herşey üzerine Kadiyr’dir.

Tevbe 116-) İnnAllahe leHu mülküs Semavati vel Ard* yuhyiy ve yümiyt* ve ma leküm min dunillahi min veliyyin ve la nasıyr;
Muhakkak ki Semalar’ın ve Arz’ın mülkü Allah’ındır... Diriltir ve öldürür... Sizin için Allahın astlarından ne bir Veliy ve ne de bir Nasıyr vardır.

En am 73-) Ve Huvelleziy halekas Semavati vel Arda Bil Hakk* ve yevme yekulü kün feyekûn* kavluHul Hakk* ve lehül mülkü yevme yünfehu fiys sur* Alimül ğaybi veş şehadeti, ve Huvel Hakiymul Habiyr;
O, odur ki, Semavat ve Arz’ı Hakk olarak yaratmıştır. “Ol” dediği Gün, hemen oluverir... O’nun kavli Hakk’tır... Sur’a nefholunduğu Gün, mülk O’nundur... Gaybı ve şahadeti bilendir... O’dur Hakiym, Habiyr.

Araf 158-) Kul ya eyyühenNasü inniy Rasûlullahi ileyküm cemiy’anilleziy leHu mülküs Semavati vel Ard* la ilahe illâ HUve yuhyiy ve yümiyt* fe aminu Billahi ve Rasûlihin Nebîyyil Ümmiyyilleziy yu'minu Billahi ve kelimatiHİ vettebiuhu lealleküm tehtedun;
De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, göklerin ve yerin mülkü Kendisinin olan, Kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan, hem dirilten hem öldüren Allah’ın, size, hepinize gönderdiği elçiyim. O hâlde kılavuzlandığınız doğru yolu bulmanız için Allah’a ve O’nun sözlerine iman eden, Ümmî; Anakentli; Mekkeli Peygamber olan Elçisi’ne iman edin ve o’na uyun.”

İsra 111-) Ve kulil Hamdu Lillahilleziy lem yettehız veleden ve lem yekün leHU şeriykün fiyl Mülki ve lem yekün leHu Veliyyün minez zülli ve kebbirHu tekbiyra;
“Hamd, çocuk edinmemiş, mülk’de ortağı olmayan ve züll’den dolayı bir veliy’si de olmayan Allah’a aittir” de ve O’nu tekbir et.

Hacc 56-) Elmülkü yevmeizinLillah* yahkümü beynehüm* felleziyne amenu ve amilus salihati fiy cennatin naıym;
O gün Mülk Allah’ındır... Aralarında hüküm verir... İman edip salihattan amel yapanlar, Naıym cennetlerindedirler.

Furkan 26-) ElMülkü yevmeizinilHakku lirRahman* ve kâne yevmen alel kafiriyne asiyra;
O Gün Hakk Mülk Rahman’ındır... O Gün kafirler üzerine çok zordur.

Mümin 16-) Yevme hüm barizun* la yahfa alellahi minhüm şey'* li menil Mülkül yevm* Lillahil Vahıdil Kahhar;
O gün onlar barizlerdir. Onlardan hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. “Bugün Mülk kimindir?”... “Vahid, Kahhar olan Allah’ındır!”.

Fatır 13-) Yulicül leyle fiyn nehari ve yulicün nehare fiyl leyli ve sahhareş Şemse vel Kamere küllün yecriy li ecelin müsemma* zlikümullahu Rabbüküm leHul Mülk* velleziyne ted'une min duniHi ma yemlikune min kıtmiyr
Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar... Güneş’i ve Ay’ı tashir etmiştir . Herbiri belirlenmiş, isimlenmiş bir ecele akıp gider.İşte budur Allah, Rabbiniz!.. O’nundur mülk!... O’ndan başka çağırdıklarınız bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildirler.

Zümer 44-) Kul Lillahiş şefaatü cemiy’a* leHu Mülküs Semavati vel Ard* sümme ileyHi turceun;
De ki: “Şefaat tümden Allah’ındır! Semavat’ın ve Arz’ın mülkü O’nundur. Sonra O’na rücu’ ettirileceksiniz”.

Şura 49-) Lillahi Mülküs Semavati vel Ard* yahlüku ma yeşa'* yehebü limen yeşau inasen ve yehebü limen yeşaüz zükur;
Semavat’ın ve Arz’ın mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır dişiler hibe eder, dilediğine de erkekler hibe eder.

Hadid 2-) LeHu mülküsSemavati vel'Ard* yuhyiy ve yumiyt* ve Huve 'alâ külli şey'in Kadiyr;
O’nundur, Semavat’ın ve Arz’ın mülkü. Diriltir ve öldürür. O, herşeye Kadiyr’dir.

5-) LeHu MülküsSemavati vel'Ard* ve ilellahi turce'ul'umur;
O’nundur, Semavat’ın ve Arz’ın mülkü... Umur Allah’a rücu’ ettirilir.

Casiye 27-) Ve Lillahi Mülküs Semavati vel Ard* ve yevme tekumüs saatü yevmeizin yahserul mubtılun;
Semavat ve Arz’ın mülkü Allah’ındır... O Saat kıyam ettiği gün, o gün, ibtal ediciler hüsrana uğrarlar.

Zuhruf 85-) Ve tebarekelleziy leHu Mülküs Semavati vel Ardı ve ma beyne hüma* ve ındeHU ılmüs saati, ve ileyHİ turceun;
Semavat’ın, Arz’ın ve ikisi arasındakilerin mülkü kendisinin olan ne yüce mübarektir!... O’nun indindedir, O Saat’ın ilmi... Ve O’na rücu’ ettirileceksiniz.

Fetih 14-) ve lillâhi Mülküs Semavati vel’Ard* yağfiru limen yeşau ve yuazzibu men yeşa’* ve kânAllahu Ğafuren Rahıyma;
Semavat ve Arz’ın mülkü Allah’ındır.Dilediğini mağfiret eder, dilediğini azablandırır. Allah Ğafur’dur, Rahıym’dir.

Buruc 9-) Elleziy leHu MülküsSemavati vel'Ard* vAllahu 'alâ külli şey'in Şehiyd;
O ki, Semavat ve Arz’ın mülkü O’nundur... Allah herşeye Şehiyd’dir.

Devam edecek inşaAllah.

Anadolu
28. March 2016, 12:36 PM
İsterseniz "Egemenlik Uranüslülerin" DEYİN (örnektir)
İsterseniz "Egemenlik Marslıların" DEYİN (örnektir)
İsterseniz "Egemenlik Allah'ın" DEYİN

Ne DERSENİZ DEYİN;
Toprağın üzerinde kim oturuyorsa, tapusu kiminse,
Ürünlerden kim faydalanıyor kim nemalanıyorsa
Egemenlik O'nundur.

Kimi söylenen SÖZLE başkalarını kandırır malı götürür
Kimi de söylenen SÖZLE kendini kandırır...

Toprağı, suyu, ormanları ve hayvanları kullanan, faydalanan, ekonomik gelirlerinden nemalanan kimse egemenlik O'nundur.

Allah'ın Mülkü/Egemenliği bunları kullanma, faydalanma, nemalanma egemenliği değildir...

kuman
28. March 2016, 11:06 PM
Gerçekten de Mülk Allah ındır yada milletindir tartışması yapmıyorsunuz değil mi?

bartsimpson
29. March 2016, 07:14 PM
Konu devlet idaresi.
Devlet idaresinde egemenlik esastır.
Egemen olmadığın bir şeyi idare edemezsin.

Git Suudi topraklarını idare et bakalım.
"Mülk senin değil ki Allah'ın de."
Cevabını alırsın...

Mülk kimindir? Kimin değildir? Bilmem...

ama EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR onu bilirim.

Anadolu
29. March 2016, 07:23 PM
Herkese selam,

Bana tahammül edip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.

Benden şimdilik bu kadar.

Belki sonra tekrar gürüşürüz.

Sağlıcakla kalın.

Saygı ve Sevgi ile...